پاورپوينت با عنوان قانون سوم ترموديناميک

پاورپوينت با عنوان قانون سوم ترموديناميک

پاورپوينت با عنوان قانون سوم ترموديناميک

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان قانون سوم ترموديناميک در 19 اسلايد قابل ويرايش

 

اصل سوم ترمودینامیک

آنتروپی هر جسم خالص ساده یا مرکب به شکل بلور کامل در صفر مطلق صفر است.

نتیجه : از آنجا که تمام مولکولها در شبکه های بلوری در یک کریستال در تعادل کامل هستند و هیچ گونه تغییر و جابه جایی ندارند ، می توان گفت در صفر مطلق نظم کامل برقرار است .

- هر چیزی در جای خودش است

- هیچ حرکت مولکولی وجود ندارد.

توجه : انبساط آدیاباتیک گازها باعث کاهش دما می شود.

غیر مغناطیس کردن آدیاباتیک اجسام نيز باعث کاهش دما می شود. (اثر ماگنتوکالريک يا MCE)