پاورپوينت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 258 اسلايد قابل ويرايش

پاورپوينت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 258 اسلايد قابل ويرايش

پاورپوينت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها  در 258 اسلايد قابل ويرايش

پاورپوينت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها  در 258 اسلايد قابل ويرايش

    سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

اجزاءچهار گانه سیستم

1- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود

2- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود

3- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود

4- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند