تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثيرخصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثيرخصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثيرخصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثيرخصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت درفرمت ورد 17 صفحه قابل ويرايش

 

اين تحقيق شرکت هاي توليدي مي باشند ودليل اين انتخاب اين است که علاوه بر وجود اطلاعات فشرده ومتراکم داراي بخش هاي حسابداري مالي ،صنعتي ومديريتي بوده و وسيع ترين استفاده را از سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري را دارند. ﺗﻌﯿﯿﻦﺣﺠﻢﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاﺳﺎسﺟﺪولﮐﻮﮐﺮانواﻧﺘﺨﺎبﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮيﺗﺼﺎدﻓﯽﺳﺎدهﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد 

متغيرهاي تحقيق

متغير مستقلاين تحقيق خصوصيات سيستم اطلاعات حسابداريشامل اطلاعات با دامنه وسيع ،اطلاعات به موقع وبهنگام واطلاعات تجميع يافتهاست.

براي بررسي خصوصيات سيستم حسابداري که علت قضيه است وميزان رضايت مديران از عملکرد سيستم که يک نوع خصوصيت کيفي است ومعلول قضيه به همين دليل متغير بنيادي متغير مستقل لحاظ گرديده.

متغير وابستهرضايت مديران مالي وعملياتي از عملکرد اين سيستم است.

 

مباني نظري

در نگرش اقتضايي فرض براين است که تناسب ميان استراتژي هاي سازمان ومتغير هاي محتوايي ساختار سازماني منجر به دستيابي به عملکرد بهينه مي شود.در اين ميان نقش سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري که بتوانند ارتباطي پويا را ميان استراتژي هاي سازمان ومعيارهاي متداول حسابداري ايجاد نمايد وعملکرد را از زاويه اي جامع مورد سنجش قرار دهند اهميت بيشتري مييابد زيرا معيارهاي سنتي حسابداري به علت محدوديت اندازه گيري متغيرهاي مختلف نميتوانند ارزيابي جامعي را از عملکرد فراهم سازند (ﺟﺮﻣﯿﺲوﻗﺎﻧﯽ،2004).نگرش اقتضايي بر اين تصورات که طراحي و استفاده از سيستم هاي کنترل منوط به تنظيمات سازماني بر اساس رويکرد تناسب بين آنها ميباشد،همگام با فرض نظريه احتمالي تأثير مناسبي بين عدم قطعيت وظيفه وعملکرد سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري وجود دارد که شامل روش سيستماتيک در اندازه گيري عملکرد بودجه به عنوان مکانيزم کنترل در نظر گرفته شده است(چنهال،2004).سيستم اطلاعاتي متناسب اريه اطلاعات با کيفيت شامل اطلاعات مربوط،قابل فهم ،قابل مقايسه ،بموقع و... اخذ تصميمات درست و منطقي را براي مديران در پي دارد(آزادوار،2009).